Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024 imieniny: Elżbieta, Paula, Marek

Deklaracja dostępności Muzeum Miejskiego w Żywcu

Muzeum Miejskie w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego w Żywcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

h - strona główna
5 - zmiana kontrastu
3 - domyślna czcionka
2 - powiększ czcionkę
1 - pomniejsz czcionkę

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Piotrowski.
 • E-mail: rezerwacja@muzeum-zywiec.pl
 • Telefon: 33 861 21 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Muzeum Miejskie w Żywcu
 • Adres: ul. Zamkowa 2, 34-300 Żywiec
 • E-mail: rezerwacja@muzeum-zywiec.pl
 • Telefon: 33 861 21 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna :

(Stary  Zamek, wozownia, stajnia, oficyny).

Budynki naszego Muzeum są obiektami zabytkowymi w związku z czym dostęp dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku  jest ograniczony. Niedostępne są zupełnie pomieszczenia przyziemia Starego Zamku, piętro ekspozycji etnograficznej w wozowni, piętro sal ekspozycyjnych w oficynach. Korzystanie z windy w Starym Zamku odbywa się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z obsługą ekspozycji.

Stary Zamek w Żywcu jest dostępny w niżej opisanym zakresie:

Wejście do Zamku jest na poziomie chodnika.

Na parterze:

Kasa biletowa, sklepik muzealny i informacja turystyczna (to samo pomieszczenie), w poziomie parteru usytuowana jest ekspozycja archeologiczna.

Na I i II piętrze:

dostępne są poprzez wjazd windą z dziedzińca (winda obsługiwana jest przez pracownika Muzeum): ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe.

Uwaga! Zamek nie posiada swojego parkingu dostępnego dla zwiedzających.

Wozownia jest dostępna w niżej opisanym zakresie:

Na parterze:

Ekspozycja etnograficzna – jedna przestrzeń ekspozycyjna w całym budynku.

Na I piętrze:

Ekspozycja etnograficzna – niedostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Stajnia jest dostępna w niżej opisanym zakresie:

Na parterze:

Ekspozycja przyrodnicza – jedna przestrzeń ekspozycyjna w całym budynku.

BIP Muzeum Żywieckiego
Narzędzia dostępności