Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024 imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM   na najem lokalu użytkowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu na wynajem lokalu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  

na najem lokalu użytkowego

 

Muzeum Miejskie w Żywcu z siedzibą w Żywcu ul. Zamkowa 2,
 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na okres 10 lat, na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 143m², położonego w Żywcu przy ul. Zamkowej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

 

Lokal użytkowy nie wyodrębniony prawnie, położony w budynku na działce ewidencyjnej nr 1496/8 objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00135791/4, stanowiącej własność Gminy Żywiec, będący w zarządzie Muzeum Miejskiego w Żywcu na podstawie umowy użyczenia nieruchomości nr 152/2011/GR Z DNIA 20.01.2011, ANEKS NR 2.

Lokal znajduje się na parterze w budynku wchodzącym w skład oficyn i wozowni Starego Zamku objętym ścisłą ochroną konserwatora zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr A-489/86). Posiada dwa wejścia, jedno bezpośrednio z ulicy Zamkowej, drugie od strony parku z dziedzińca pomiędzy zamkami. Lokal składa się z 2 sal konsumpcyjnych i 5 mniejszych  pomieszczeń stanowiących WC, zaplecze gospodarcze i pomieszczenia dla personelu. Wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną. Lokal obecnie jest nieumeblowany, wymaga nakładu finansowego na odnowienie i przystosowanie do działalności gastronomicznej. Istnieje możliwość zagospodarowania jednego z pomieszczeń na kuchnię, po spełnieniu dodatkowych warunków. Koszty poniesione przez najemcę nie będą podlegały zwrotowi po zakończeniu lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,). Najemca jest zobowiązany do wywozu nieczystości stałych we własnym zakresie. Ustalony czynsz będzie corocznie waloryzowany wg wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez GUS.

Najemca będzie miał możliwość na terenie przylegającym do lokalu od strony parku, w ramach osobnej umowy, zorganizowania w okresie wiosenno-letnim ogródka konsumpcyjnego.

Najemca będzie zobowiązany do wpłaty przed podpisaniem umowy najmu kaucji w wysokości trzykrotnego wylicytowanego czynszu, która będzie stanowiła zabezpieczenie interesów ekonomicznych wynajmującego. Kaucja będzie zwrócona po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy i wydaniu lokalu Muzeum Miejskiemu.

Projekt umowy najmu jest dostępny wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej muzeum.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: jednostka urbanistyczna S2.6-3UU3 – tereny zabudowy usługowej – usług konsumpcyjnych kultury tj. obiekty typu: kina, domy kultury, muzea, biblioteki, galerie sztuki, archiwa, usługi artystyczne i rozrywkowe, amfiteatry oraz założenia zamkowe z otoczeniem.

Wywoławczy czynsz netto wynosi 25,00 za 1m² plus podatek VAT

Wadium w kwocie 2000,00 należy wpłacić do dnia 20.06.2024 na rachunek bankowy Muzeum Miejskiego w Żywcu nr 88 8137 0009 0035 1199 2000 0010. Za wpłatę uznaje się moment zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym.

Najpóźniej dzień przed przetargiem ustnym należy złożyć wymagane dokumenty.

Przetarg odbędzie się dnia 24.06.2024 o godz 12.00 w lokalu będącym przedmiotem przetargu,  Żywiec 34-300 Żywiec ul. Zamkowa 2, (oficyny zamkowe)

Wadium wpłacone przez uczestnika, który

- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone

-wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu

-odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie ulegnie przepadkowi.

 

W Muzeum  Miejskim w Żywcu – ul. Zamkowa 2  lub telefonicznie 33-861-21-24 można uzyskać dodatkowe informacje, wzór umowy, rzuty lokalu lub umówić się na oględziny lokalu. Informacji w sprawie przetargu udziela Dariusz Piotrowski-kierownik administracyjny.

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum, oraz podlega ogłoszeniu wraz z projektem umowy na stronie internetowej Muzeum pod adresem muzeum-zywiec.pl

 

Żywiec, 07.06.2024  r.


Załączniki:

BIP Muzeum Żywieckiego
Narzędzia dostępności